Druk artikel

Sibbe konflik
Wietske Boon

Konflik tussen sibbe is ‘n normale en onafwendbare verskynsel in elke gesin.  Miskien voel jy as ouers dat dit net jou kinders is wat baklei, maar dit kom voor in die beste gesinne.  Sibbe leer om konflik situasies te hanteer deur middel van sibbe konflik. Hulle leer om hulself te verdedig en om standpunt in te neem.  Hulle kry ook die geleentheid om konflik binne ‘n veilige omgewing te hanteer.

Sibbe konflik word gevaarlik wanneer sibbe aggressief optree teenoor mekaar en mekaar in so mate beseer dat mediese aandag nodig is.

Ouers kan kinders ondersteun deur geleenthede vir die kinders te skep om saam te speel, saam probleme op te los en mededeelsaam te wees.  Leer die kinders om konflik effektief te hanteer deur saam take uit te voer.  Indien nodig kan die ouers die konflik proses fasiliteer deur hulle te leer hoe om op te tree en wat om te sê.  Ouers moet ook effektiewe en positiewe wyses toepas om konflik te hanteer, aangesien kinders deur observasie leer.

Ouers moet positiewe rolmodelle vir hul kinders wees in terme van konflik hantering.  Ouers kan verder ook kinders bystaan vir die aanleer van effektiewe konflikhanteringsvaardighede.