SKOOLGEREEDHEIDS ASSESSERINGS

Dit word gedoen om vas te stel of die Graad R leerder gereed is vir die uitdagings van Graad 1. Dit is belangrik om vas te stel of ‘n kind skoolgereed is aangesien daar ‘n verband is tussen skoolgereedheid en akademiese vordering.

Die Skoolgereedheids Diagnostiese Assessering toets die volgende areas van ontwikkeling:

  • Sosiale- en emosionele ontwikkeling;

  • Fisiese- en grootmotoriese ontwikkeling;

  • Fynmotoriese koŲrdinasie;

  • Visuele persepsie en -integrasie;

  • Wiskundige- en gesyferdheidsvermoŽ;

  • Liggaamsbewustheid en selfkennis;

  • Taal, kognitiewe denke en ouditiewe persepsie.

Na afloop van die assessering ontvang die ouers 'n volledige verslag van die resultate asook aanbevelings soos nodig om die kind voor te berei vir die begin van sy/haar skoolloopbaan.

 

Kontak my gerus indien u u kind wil laat assesseer.