Wietske Boon
B.Socsci (Hons) Sielkunde UP.
MDIAC (Spelterapie) Unisa.


Spesialiseer in die volgende aspekte ten opsigte van kinders en adolessente:

Emosionele assessering
Het jou kind trauma ervaar en is jy onseker of hy/sy dit verwerk het?
Is jy onseker of jou kind emosioneel op sy ontwikkelingsvlak is?
Sukkel jou kind om sy/haar emosies te hanteer en te kommunikeer?

Emosionele ontwikkeling
Is jy bekommerd oor jou kind se reaksies op daaglikse gebeure?
Sukkel jou kind om sy/haar emosies effektief te kommunikeer?
Sukkel jou kind om sy/haar emosies te verwerk?

Gedragsprobleme

Is jy bekommerd oor jou kind se woede uitbarstings?
Ervaar jy jou kind as ongehoorsaam?
Is die skool ontevrede met jou kind se gedrag?

Sosiale vaardighede

Maak jou kind oogkontak?
Het hy/sy goeie verhoudings met maats?
Is hy/sy uitermatig skaam of teruggetrokke?

Verandering in omgewing
Is jy onseker hoe jou kind sal reageer op ‘n nuwe baba in die gesin?
Is jy bekommerd of jou kind gaan aanpas in ‘n nuwe skool?
Sukkel jou kind om aan te pas na verhuising?
Beplan julle om te immigreer en jy wil jou kind voorberei op die verandering?

Egskeiding
Is jy onseker hoe om jou kind voor te berei op egskeiding?
Is jy bekommerd oor jou kind tydens of na ‘n egskeiding?
Sukkel jou kind om die veranderinge weens egskeiding te aanvaar en verwerk?

Mediese toestande
Word jou kind in die hospitaal opgeneem, maar het ‘n vrees vir dokters en hospitale?
Is daar ‘n gesins- of familielid wat siek is en julle is onseker hoe om dit aan die kind te verduidelik?
Sukkel jou kind om die siekte van ‘n geliefde te verwerk en daarmee saam te leef?

Dood en die rouproses
Het jou kind ‘n geliefde aan die dood afgestaan?
Voel jy onseker hoe om jou kind voor te berei op die dood van ‘n geliefde wat terminaal siek is?
Is jou kind terminal siek en hy sukkel om dit te aanvaar en verwerk?

Kinders met spesiale behoeftes
Is jy bekommerd oor jou kind se emosionele ontwikkeling?
Het jou kind hulp nodig met die aanleer van sosiale vaardighede?
Ervaar die boeties/sussies aanpassingsprobleme as gevolg van ‘n kind se spesiale behoeftes?

Voorkomende intervensie
Is jy bekommerd of jou kind sekere situasies in die toekoms reg gaan hanteer?
Wil jy graag hê dat jou kind die nodige vaardighede aanleer wat hy in die toekoms gaan benodig?
Wil jy jou kind toerus vir die toekoms?

Ouerleiding

Het jy vrae wat jy graag met ‘n kinderterapeut wil bespreek?
Twyfel jy of jou ouerskapstyl effektief is?
Voel jy dat jy leiding nodig het in terme van opvoeding en ontwikkeling?

 

 

Navorsingspublikasie: Sibbe van kinders met kanker se belewenis in die gesinsdinamika na behandeling.

Die probleem wat aanleiding gegee het tot hierdie studie was dat die sibbe van kinders met kanker hulle gesinsverhoudings anders mag ervaar na afloop van die kankerbehandeling. Die doel was om sibbe van kinders met kanker se belewenis in die gesinsdinamika ná behandeling te verken en te beskryf.

Die navorsingsmetodologie sluit kwalitatiewe navorsing in met ‘n verkennende en beskrywende aard. Data is ingesamel deur ongestruktureerde onderhoude te voer met die sibbe van kinders wat vir kanker behandel is. Uit die data is agt kategorieë gevorm waarvolgens aanbevelings gemaak is vir die ouers van hierdie sibbe. Alhoewel die data nie aanduidend is dat sibbe die gesinsdinamika ná behandeling as problematies ervaar nie, soos in die probleemformulering geantisipeer, dra die inligting tóg by tot die ondersteuning van sibbe van kinders wat vir kanker behandel is deurdat ouers bewus gemaak kan word van hulle emosies en behoeftes.