Wat is spelterapie / speelterapie?

 

 

Speelterapie is 'n wyse waarop berading met kinders, ongeveer twee tot vyftien jaar gedoen word.

Die terapeut lei die kind tot beter self-begrip, aanvaarding en hantering van emosies en traumatiese gebeure. Die kind word bewus gemaak van sy ervarings in die hede en deur die gebruik van verskillende tegnieke soos klei, tekeninge, verf en speel kan die kind hierdie ervarings ondersoek en verwerk. Verskeie vaardighede word tydens terapie aangeleer wat die kind help om optimaal in sy leefwęreld te funksioneer. Die speelkamer bied ‘n veilige omgewing en tegnieke wat gebruik word laat die kind gemaklik voel. Omdat terapie binne die kind se verwysingsraamwerk plaasvind gee dit die kind geleentheid om selfbewustheid te bereik en deur onopgeloste probleme te werk.

Speelterapie is effektief vir onder andere sosiale, emosionele- en gedragsprobleme by kinders. Met aanloop van die terapie vind emosionele assessering plaas om die kind se vlak van ontwikkeling en indien nodig, die oorsaak en hantering van trauma vas te stel. Tydens terapie word daar gefokus op die kind se behoefte, sou dit wees emosionele regulering (die hantering van emosies), die aanleer van byvoorbeeld sosiale vaardighede, die hantering van verandering, egskeiding en die rouproses. Speelterapie is baie voordelig vir kinders met spesiale behoeftes asook vir hul sibbe. Ouers ontvang ook ouerleiding waar nodig. Dit is belangrik dat die terapeut, ouers en in baie gevalle die onderwysers aan boord moet wees met die terapeutiese proses om ondersteuning aan die kind te kan verleen, en waar nodig die omgewing te verander om meer ondersteunend vir die kind te wees.

Hoe lank duur terapie?

Terapie vind gewoonlik plaas vir ongeveer 45 minute een tot twee keer per week totdat die kind of adolessent al sy/haar onverwerkte emosies geeïen het en dit positief kan hanteer.

Terapie kan op enige stadium hervat word indien die kind of adolessent weer 'n behoefte aan terapie het.